căută informatii

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a modificarilor persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a modificarilor persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale
 1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul modificării dorite - formular;
 2. Înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă si/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 3. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 4. În cazul modificării obiectului de activitate, declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 3);
 5. Raportat la modificarea solicitată:
  • precizarea din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie - detalii, etc.);
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie - formular sau declaraţia privind încetarea desfăşurării activităţii de către soţ/soţie - formular;
  • actul adiţional şi documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere - detalii);
  • actul modificator la acordul de constituire, declarații retragere, act identitate membru nou - pentru înlocuirea / intrarea unui nou membru IF;
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) - detalii;
  • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf) - detalii.
Notă:
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială îşi are stabilit sediul profesional, la ghişeu sau prin corespondenţă.